preloader

SKKN Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh

4.5/5

30.000 

Cấp học:
Tiểu học
Môn
Quản lí
Lớp
5
Bộ sách
File:
Số trang:
29

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

1. Tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối giáo dục đạo đức của Đảng, Nhà nước tới CBQL, giáo viên, phụ huynh, học sinh nhằm đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa như mục tiêu giáo dục trong Luật giáo dục đã đề ra.
2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh
3. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức
4. Nâng cao hiệu quả tổ chức và chỉ đạo thực hiện giáo dục đạo đức
5. Phải xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường
6. Bằng hình thức đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh
7. Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục đạo đức
8. Phát huy vai trò tự quản của tập thể và tự rèn luyện của học sinh
9. Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường
10. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức học sinh

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ