preloader

SKKN Phân tích đa thức bậc bốn một ẩn thành nhân tử thông qua đặt ẩn phụ trong chương trình Toán 8

4.5/5

30.000 

Cấp học:
THCS
Môn
Toán
Lớp
8
Bộ sách
File:
Số trang:
20

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phân tích đa thức bậc bốn một ẩn thành nhân tử thông qua đặt ẩn phụ trong chương trình Toán 8” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:

2.3.1. Giải pháp

2.3.2. Tổ chức thực hiện
a. Đa thức dạng P(x) = ax4 + bx2 + c
b. Đa thức dạng P(x) = a(a1x2 + b1x +c1)2 +bx(a1x2 + b1x +c1) + cx2
c. Đa thức dạng P(x) = (x + a)(x + b)(x + c)(x + d) + e với a + b = c + d
d, Đa thức dạng P(x) = (a1x + a2)(b1x + b2)(c1x + c2)(d1x + d2) + ex2
với a1b1 = c1d1 và a2b2 = c2d2
e, Đa thức dạng P(x) = (a1x + a2)(b1x + b2)(c1x + c2)(d1x + d2) + ex2
với a1b1 = c1d1 và a2b2 = c2d2
f. Đa thức dạng P(x) = ax4 + bx3 + cx2 + kbx + ak2, với k 1
g. Đa thức dạng P(x) = x4 + bx3 + cx2 + dx + e
h. Đa thức dạng P(x) = (x + a)4 + (x + b)4 + c

Mô tả sản phẩm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ