Search
Close this search box.

Tự nhiên và xã hội 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. Biện pháp 2: Giáo viên cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng trò chơi học tập Biện pháp 4: Phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm Biện pháp 5: Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan

587 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tại sao tổ chức cho học sinh học theo nhóm lại quan trọng ? 2. Tổ chức học sinh học theo nhóm như thế nào trong giờ học môn Tự nhiên và xã hội ? 3. Dạy-học hợp tác theo nhóm nhỏ bao gồm những bước nào?

941 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình, phân ra các dạng bài trong môn Tự nhiên và xã hội. 2.3.2.Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn TNXH lớp2: 2.3.3. Xác định mục tiêu của trò chơi, xây dựng và thiết kế trò chơi 2.3.4. Vận dụng các trò chơi vào trong từng dạng bài cụ thể.

1269 10 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Các kĩ năng hướng dẫn HS quan sát Giải pháp 2: Tăng cường tính chủ động nhận thức của HS Giải pháp 3: Sử dụng phương pháp quan sát phối hợp với phương pháp dạy học khác Giải pháp 4: Đổi mới phương tiện đồ dùng dạy học Giải pháp 5: Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học

947 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1262 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1063 13 lượt tải

Loại

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên phải nắm vững nội dung chương trình sách giáo khoa môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2. Biện pháp 2: Giáo viên cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng quan sát Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng trò chơi học tập Biện pháp 4: Phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp thảo luận nhóm Biện pháp 5: Sử dụng đồ dùng dạy học trực quan

587 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tại sao tổ chức cho học sinh học theo nhóm lại quan trọng ? 2. Tổ chức học sinh học theo nhóm như thế nào trong giờ học môn Tự nhiên và xã hội ? 3. Dạy-học hợp tác theo nhóm nhỏ bao gồm những bước nào?

941 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi tạo hứng thú học tập trong phân môn Tự nhiên - Xã hội ở lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giáo viên cần nghiên cứu kĩ chương trình, phân ra các dạng bài trong môn Tự nhiên và xã hội. 2.3.2.Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn TNXH lớp2: 2.3.3. Xác định mục tiêu của trò chơi, xây dựng và thiết kế trò chơi 2.3.4. Vận dụng các trò chơi vào trong từng dạng bài cụ thể.

1269 10 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp quan sát trong dạy học tự nhiên và xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Các kĩ năng hướng dẫn HS quan sát Giải pháp 2: Tăng cường tính chủ động nhận thức của HS Giải pháp 3: Sử dụng phương pháp quan sát phối hợp với phương pháp dạy học khác Giải pháp 4: Đổi mới phương tiện đồ dùng dạy học Giải pháp 5: Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học

947 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên & Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1262 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao hiệu quả bài dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trò chơi học tập là một hình thức tổ chức dạy học hấp dẫn học sinh và có các đặc điểm cơ bản sau 3.2. Chọn trò chơi phù hợp với từng bài học và tổ chức trò chơi hợp lí 3.3. Những khó khăn thường gặp khi tổ chức trò chơi và dự kiến hướng khắc phục 3.4. Cách xây dựng và cách tiến hành trò chơi học tập

1063 13 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com