Search
Close this search box.

Sáng kiến kinh nghiệm

Bạn không đang ở trong trang danh mục.
SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lí, ngụy biện trong dạy học và kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học” – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lí, ngụy biện trong dạy học và kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học” – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lí, ngụy biện trong dạy học và kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học” – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  1 Xây dựng hệ thống bài tập nghịch lí, nguỵ biện phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10. 2 Sử dụng bài tập nghịch lí, nguỵ biện vào hoạt động khởi động phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10. 3 Sử dụng bài tập nghịch lí, nguỵ biện vào hoạt động hình thành kiến thức phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10. 4 Sử dụng bài tập nghịch lí, nguỵ biện vào hoạt động luyện tập và vận dụng phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10. 5 Sử dụng bài tập nghịch lí, nguỵ biện vào hoạt động kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10.

748 8 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lý và ngụy biện để phát triển năng lực tư duy logic của học sinh trong dạy học chương Dòng điện không đổi Vật lí 11

SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lý và ngụy biện để phát triển năng lực tư duy logic của học sinh trong dạy học chương Dòng điện không đổi Vật lí 11

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lý và ngụy biện để phát triển năng lực tư duy logic của học sinh trong dạy học chương Dòng điện không đổi Vật lí 11“ triển khai các biện pháp như sau:  Xây dựng, sử dụng bài tập nghịch lí và ngụy biện trong dạy học vật lí 1. Xây dựng bài tập nghịch lí và ngụy biện trong dạy học vật lí Bài tập nghịch lí và ngụy biện trong dạy học vật lí được sử dụng trong phát triển NLTD cho HS bao gồm: + BT định tính: gồm có BT lí thuyết và BT thực nghiệm định tính. + BT định lượng: gồm có bài toán hoá học và BT thực nghiệm định lượng. + BT tổng hợp: có nội dung chứa các loại BT trên. 2. Sử dụng bài tập nghịch lí và ngụy biện trong dạy học vật lí

681 5 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận pisa để đánh giá năng lực khoa học của học sinh trong dạy học phần tế bào,

SKKN Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận pisa để đánh giá năng lực khoa học của học sinh trong dạy học phần tế bào

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận pisa để đánh giá năng lực khoa học của học sinh trong dạy học phần tế bào" triển khai các biện pháp như sau:  1. Đánh giá về cấu trúc, nội dung phần Sinh học tế bào bậc Trung học phổ thông 2. Quy trình xây dựng câu hỏi pisa trong kiểm tra - đánh giá năng lực khoa học Bước 1: Xác đinh mục tiêu, nội dung đánh giá NLKH Bước 2: Xác định các hiểu hiện năng lực khoa học cần đánh giá Bước 3: Chọn bối cảnh thực tiễn phù hợp thu thập thông tin khoa học Bước 4: Xây dựng câu hỏi, đáp án và mã hóa các câu trả lời Bước 5: Hoàn chỉnh và sử dụng

200 38 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh” triển khai các biện pháp như sau:  Các biện pháp sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA để phát triển năng lực cho học sinh. 1. Biện pháp 1: Giúp học sinh thấy được ý nghĩa của bài tập theo hướng tiếp cận PISA. 2. Biện pháp 2: Lựa chọn bài tập phù hợp với nội dung bài học và mục tiêu dạy học. 3. Biện pháp 3: Kết hợp sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA với các phương pháp dạy học tích cực. 4. Biện pháp 4: Giao nhiệm vụ, tổ chức hoạt động nhóm và cho HS trình bày trước lớp. 5. Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng thông tin từ nội dung câu hỏi của bài tập, sách giáo khoa, tài liệu học tập, internet để giải bài tập. 6. Biện pháp 6: Lồng ghép bài tập theo hướng tiếp cận PISA với các hoạt động ngoại khóa. 7. Biện pháp 7: Sử dụng đánh giá quá trình.

678 9 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông

SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông" triển khai các biện pháp như sau:  1.Xây dựng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10. 2.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học môn vật lí 10. 3.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 để giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành bài tập ở nhà. 4.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 vào kiểm tra đánh giá học sinh. 5.Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế vào dạy học môn vật lí 10.

499 8 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng phim học tập trong dạy học bài Lực ma sát - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng phim học tập trong dạy học bài Lực ma sát - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng phim học tập trong dạy học bài Lực ma sát - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Quy trình xây dựng PHT bài “Lực ma sát” – Vật lí 10 Giai đoạn 1: Xây dựng ý tưởng kich bản và viết kịch bản cho phim học tập Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch xây dựng PHT Giai đoạn 3: Sử dụng phim. Kiểm tra, đánh giá và chỉnh sửa 2.2. Thiết kế kế hoạch dạy học sử dụng phim học tập để phát triển NL GQVĐ cho học sinh THPT qua bài Lực ma sát – Vật lí 10.

859 7 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh“ triển khai các biện pháp như sau:  2.3.Xây dựng các video thí nghiệm cần tiến hành trong dạy học chương “Động học”- Vật lí 10 GDPT 2018 2.3.1.Xây dựng video thí nghiệm về chuyển động thẳng đều 2.3.2.Xây dựng video thí nghiệm về sự rơi tự do 2.3.3.Xây dựng video về chuyển động ném ngang 2.3.4. Xây dựng video về chuyển động ném xiên 2.4.Xây dựng tiến trình dạy học giải quyết vấn đề một số kiến thức sử dụng các video thí nghiệm đã thực hiện

389 6 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM một số bài học trong chƣơng trình Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT

SKKN Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM một số bài học trong chương trình Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM một số bài học trong chƣơng trình Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Phân tích đặc điểm nội dung chương trình Vật lý 10 THPT dưới góc độ STEM 3.2. Xây dựng và tổ chức kế hoạch bài dạy STEM một số bài học trong chương trình vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT Hoạt động 1: Xác định vấn đề Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp Hoạt động 4: Chế tạo, Thử nghiệm và đánh giá Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh

799 9 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học stem thiết kế một số bộ thí nghiệm vật lí, công nghệ từ vật liệu phế thải

SKKN Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học stem thiết kế một số bộ thí nghiệm vật lí, công nghệ từ vật liệu phế thải

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học stem thiết kế một số bộ thí nghiệm vật lí, công nghệ từ vật liệu phế thải“ triển khai các biện pháp như sau:  - Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục STEM trong trường phổ thông. - Đề xuất giải pháp thực hiện đề tài nghiên cứu: Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học STEM thiết kế một số bộ thí nghiệm liên môn Vật Lí, Công Nghệ từ các vật liệu phế thải và tiến hành thực nghiệm tổ chức dạy học chủ đề trên tại trường THPT. - Trên cơ sở chủ đề đã thực nghiệm, lựa chọn và giới thiệu cách tổ chức hoạt động dạy học các tiết cụ thể của chủ đề dạy học STEM, thiết kế mạch chỉnh lưu một nửa chu kỳ, mạch chỉnh lưu cầu, mạch nguồn điện một chiều từ các vật liệu phế thải theo các phương pháp, hình thức dạy tích cực nhằm định hướng phát triển các năng lực phẩm chất và năng lực HS.

400 6 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học stem chủ đề “Trái đất và bầu trời” – sách Chuyên đề Vật lý 10

SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học stem chủ đề “Trái đất và bầu trời” – sách Chuyên đề Vật lý 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học stem chủ đề “Trái đất và bầu trời” – sách Chuyên đề Vật lý 10" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Tìm hiểu thực tế dạy học nội dung kiến thức chương trình Chuyên đề Vật lý lớp 10 2.1.1.Về nội dung, phương pháp của GV 2.1.2.Về tình hình học tập của HS 2.2.Đề xuất một số chủ đề dạy học sử dụng phương pháp dạy học STEM nhằm tăng sự hứng thú và nâng cao kết quả học tập chuyên đề Vật lý lớp 10 2.2.1.Phân tích đặc điểm nội dung các chủ đề của bộ sách chuyên đề Vật lý lớp 10 dưới góc độ STEM 2.2.2.Đề xuất một số chủ đề dạy học sử dụng phương pháp STEM môn chuyên đề Vật lý lớp 10 2.3.Thiết kế tiến trình dạy học một số chủ đề có sử dụng phương pháp dạy học STEM. 2.3.1.Thiết kế tiến trình dạy học sử dụng phương pháp dạy học STEM – Chủ đề Bản đồ sao quay 2.3.2.Thiết kế tiến trình dạy học có sử dụng phương pháp dạy học STEM – Chủ đề Hệ mặt trời

478 10 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM chương V sóng ánh sáng - Vật lí 12 THPT.

SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM chương V sóng ánh sáng - Vật lí 12 THPT.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM chương V sóng ánh sáng - Vật lí 12 THPT.“ triển khai các biện pháp như sau:  - Điều tra được thực trạng dạy học Vật lí theo định hướng STEM ở một số trường THPT trên địa bàn Thị xã Thái Hòa, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, đưa ra hướng khắc phục, giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học các môn học STEM, áp dụng thực nghiệm có hiệu quả tại trường THPT Thái Hòa. - Xây dựng hệ thống các chủ đề dạy học STEM phần sóng ánh sáng phục vụ giảng dạy một số bài học trong chương trình SGK Vật lí 12 nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho HS. - Tổ chức dạy học một số chủ đề STEM phần sóng ánh sáng Vật lí 12 tại trường phổ thông phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường và thu được những kết quả thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Vật lí và các môn học STEM, đưa giáo dục STEM vào trường học, góp phần vào phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học đáp ứng với yêu cầu chương trình GDPT tổng thể.

872 10 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn Vật lí 10 THPT

SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn Vật lí 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn Vật lí 10 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Điều tra được thực trạng dạy học Vật lý theo định hướng STEM ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Chương, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, đưa ra hướng khắc phục, giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học các môn học STEM, áp dụng thực nghiệm có hiệu quả tại trường THPT Thanh Chương 1. - Xây dựng hệ thống các chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn phục vụ giảng dạy một số bài học trong chương trình SGK Vật lý 10 nhằm phát triển năng lực cho HS. - Tổ chức dạy học một số chủ đề STEM phần các định luật bảo toàn Vật lý 10 tại trường phổ thông phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường và thu được những kết quả thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Vật lý và các môn học STEM, đưa giáo dục STEM vào trường học, góp phần vào phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học đáp ứng với yêu cầu chương trình GDPT tổng thể.

478 7 lượt tải

Loại

SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lí, ngụy biện trong dạy học và kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học” – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lí, ngụy biện trong dạy học và kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học” – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lí, ngụy biện trong dạy học và kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học” – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  1 Xây dựng hệ thống bài tập nghịch lí, nguỵ biện phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10. 2 Sử dụng bài tập nghịch lí, nguỵ biện vào hoạt động khởi động phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10. 3 Sử dụng bài tập nghịch lí, nguỵ biện vào hoạt động hình thành kiến thức phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10. 4 Sử dụng bài tập nghịch lí, nguỵ biện vào hoạt động luyện tập và vận dụng phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10. 5 Sử dụng bài tập nghịch lí, nguỵ biện vào hoạt động kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học”- Vật lí 10.

748 8 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lý và ngụy biện để phát triển năng lực tư duy logic của học sinh trong dạy học chương Dòng điện không đổi Vật lí 11

SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lý và ngụy biện để phát triển năng lực tư duy logic của học sinh trong dạy học chương Dòng điện không đổi Vật lí 11

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lý và ngụy biện để phát triển năng lực tư duy logic của học sinh trong dạy học chương Dòng điện không đổi Vật lí 11“ triển khai các biện pháp như sau:  Xây dựng, sử dụng bài tập nghịch lí và ngụy biện trong dạy học vật lí 1. Xây dựng bài tập nghịch lí và ngụy biện trong dạy học vật lí Bài tập nghịch lí và ngụy biện trong dạy học vật lí được sử dụng trong phát triển NLTD cho HS bao gồm: + BT định tính: gồm có BT lí thuyết và BT thực nghiệm định tính. + BT định lượng: gồm có bài toán hoá học và BT thực nghiệm định lượng. + BT tổng hợp: có nội dung chứa các loại BT trên. 2. Sử dụng bài tập nghịch lí và ngụy biện trong dạy học vật lí

681 5 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận pisa để đánh giá năng lực khoa học của học sinh trong dạy học phần tế bào,

SKKN Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận pisa để đánh giá năng lực khoa học của học sinh trong dạy học phần tế bào

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng câu hỏi theo tiếp cận pisa để đánh giá năng lực khoa học của học sinh trong dạy học phần tế bào" triển khai các biện pháp như sau:  1. Đánh giá về cấu trúc, nội dung phần Sinh học tế bào bậc Trung học phổ thông 2. Quy trình xây dựng câu hỏi pisa trong kiểm tra - đánh giá năng lực khoa học Bước 1: Xác đinh mục tiêu, nội dung đánh giá NLKH Bước 2: Xác định các hiểu hiện năng lực khoa học cần đánh giá Bước 3: Chọn bối cảnh thực tiễn phù hợp thu thập thông tin khoa học Bước 4: Xây dựng câu hỏi, đáp án và mã hóa các câu trả lời Bước 5: Hoàn chỉnh và sử dụng

200 38 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập theo định hướng tiếp cận PISA trong dạy học nội dung tốc độ phản ứng hóa học và nhóm halogen hóa học 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực cho học sinh” triển khai các biện pháp như sau:  Các biện pháp sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA để phát triển năng lực cho học sinh. 1. Biện pháp 1: Giúp học sinh thấy được ý nghĩa của bài tập theo hướng tiếp cận PISA. 2. Biện pháp 2: Lựa chọn bài tập phù hợp với nội dung bài học và mục tiêu dạy học. 3. Biện pháp 3: Kết hợp sử dụng bài tập theo hướng tiếp cận PISA với các phương pháp dạy học tích cực. 4. Biện pháp 4: Giao nhiệm vụ, tổ chức hoạt động nhóm và cho HS trình bày trước lớp. 5. Biện pháp 5: Hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng thông tin từ nội dung câu hỏi của bài tập, sách giáo khoa, tài liệu học tập, internet để giải bài tập. 6. Biện pháp 6: Lồng ghép bài tập theo hướng tiếp cận PISA với các hoạt động ngoại khóa. 7. Biện pháp 7: Sử dụng đánh giá quá trình.

678 9 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông

SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học vật lí lớp 10 trung học phổ thông" triển khai các biện pháp như sau:  1.Xây dựng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10. 2.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm vào dạy học môn vật lí 10. 3.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 để giao nhiệm vụ cho học sinh hoàn thành bài tập ở nhà. 4.Sử dụng hệ thống bài tập thực tế phần động học chất điểm môn vật lí 10 vào kiểm tra đánh giá học sinh. 5.Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực tế vào dạy học môn vật lí 10.

499 8 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng phim học tập trong dạy học bài Lực ma sát - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng phim học tập trong dạy học bài Lực ma sát - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng phim học tập trong dạy học bài Lực ma sát - Vật lí 10 nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Quy trình xây dựng PHT bài “Lực ma sát” – Vật lí 10 Giai đoạn 1: Xây dựng ý tưởng kich bản và viết kịch bản cho phim học tập Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch xây dựng PHT Giai đoạn 3: Sử dụng phim. Kiểm tra, đánh giá và chỉnh sửa 2.2. Thiết kế kế hoạch dạy học sử dụng phim học tập để phát triển NL GQVĐ cho học sinh THPT qua bài Lực ma sát – Vật lí 10.

859 7 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh“ triển khai các biện pháp như sau:  2.3.Xây dựng các video thí nghiệm cần tiến hành trong dạy học chương “Động học”- Vật lí 10 GDPT 2018 2.3.1.Xây dựng video thí nghiệm về chuyển động thẳng đều 2.3.2.Xây dựng video thí nghiệm về sự rơi tự do 2.3.3.Xây dựng video về chuyển động ném ngang 2.3.4. Xây dựng video về chuyển động ném xiên 2.4.Xây dựng tiến trình dạy học giải quyết vấn đề một số kiến thức sử dụng các video thí nghiệm đã thực hiện

389 6 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM một số bài học trong chƣơng trình Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT

SKKN Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM một số bài học trong chương trình Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện bài dạy STEM một số bài học trong chƣơng trình Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh THPT" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Phân tích đặc điểm nội dung chương trình Vật lý 10 THPT dưới góc độ STEM 3.2. Xây dựng và tổ chức kế hoạch bài dạy STEM một số bài học trong chương trình vật lí 10 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh THPT Hoạt động 1: Xác định vấn đề Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền và đề xuất giải pháp Hoạt động 3: Lựa chọn giải pháp Hoạt động 4: Chế tạo, Thử nghiệm và đánh giá Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh

799 9 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học stem thiết kế một số bộ thí nghiệm vật lí, công nghệ từ vật liệu phế thải

SKKN Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học stem thiết kế một số bộ thí nghiệm vật lí, công nghệ từ vật liệu phế thải

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học stem thiết kế một số bộ thí nghiệm vật lí, công nghệ từ vật liệu phế thải“ triển khai các biện pháp như sau:  - Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của giáo dục STEM trong trường phổ thông. - Đề xuất giải pháp thực hiện đề tài nghiên cứu: Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học STEM thiết kế một số bộ thí nghiệm liên môn Vật Lí, Công Nghệ từ các vật liệu phế thải và tiến hành thực nghiệm tổ chức dạy học chủ đề trên tại trường THPT. - Trên cơ sở chủ đề đã thực nghiệm, lựa chọn và giới thiệu cách tổ chức hoạt động dạy học các tiết cụ thể của chủ đề dạy học STEM, thiết kế mạch chỉnh lưu một nửa chu kỳ, mạch chỉnh lưu cầu, mạch nguồn điện một chiều từ các vật liệu phế thải theo các phương pháp, hình thức dạy tích cực nhằm định hướng phát triển các năng lực phẩm chất và năng lực HS.

400 6 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học stem chủ đề “Trái đất và bầu trời” – sách Chuyên đề Vật lý 10

SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học stem chủ đề “Trái đất và bầu trời” – sách Chuyên đề Vật lý 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học stem chủ đề “Trái đất và bầu trời” – sách Chuyên đề Vật lý 10" triển khai các biện pháp như sau:  2.1.Tìm hiểu thực tế dạy học nội dung kiến thức chương trình Chuyên đề Vật lý lớp 10 2.1.1.Về nội dung, phương pháp của GV 2.1.2.Về tình hình học tập của HS 2.2.Đề xuất một số chủ đề dạy học sử dụng phương pháp dạy học STEM nhằm tăng sự hứng thú và nâng cao kết quả học tập chuyên đề Vật lý lớp 10 2.2.1.Phân tích đặc điểm nội dung các chủ đề của bộ sách chuyên đề Vật lý lớp 10 dưới góc độ STEM 2.2.2.Đề xuất một số chủ đề dạy học sử dụng phương pháp STEM môn chuyên đề Vật lý lớp 10 2.3.Thiết kế tiến trình dạy học một số chủ đề có sử dụng phương pháp dạy học STEM. 2.3.1.Thiết kế tiến trình dạy học sử dụng phương pháp dạy học STEM – Chủ đề Bản đồ sao quay 2.3.2.Thiết kế tiến trình dạy học có sử dụng phương pháp dạy học STEM – Chủ đề Hệ mặt trời

478 10 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM chương V sóng ánh sáng - Vật lí 12 THPT.

SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM chương V sóng ánh sáng - Vật lí 12 THPT.

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM chương V sóng ánh sáng - Vật lí 12 THPT.“ triển khai các biện pháp như sau:  - Điều tra được thực trạng dạy học Vật lí theo định hướng STEM ở một số trường THPT trên địa bàn Thị xã Thái Hòa, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, đưa ra hướng khắc phục, giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học các môn học STEM, áp dụng thực nghiệm có hiệu quả tại trường THPT Thái Hòa. - Xây dựng hệ thống các chủ đề dạy học STEM phần sóng ánh sáng phục vụ giảng dạy một số bài học trong chương trình SGK Vật lí 12 nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho HS. - Tổ chức dạy học một số chủ đề STEM phần sóng ánh sáng Vật lí 12 tại trường phổ thông phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường và thu được những kết quả thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Vật lí và các môn học STEM, đưa giáo dục STEM vào trường học, góp phần vào phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học đáp ứng với yêu cầu chương trình GDPT tổng thể.

872 10 lượt tải
SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn Vật lí 10 THPT

SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn Vật lí 10 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn Vật lí 10 THPT“ triển khai các biện pháp như sau:  - Điều tra được thực trạng dạy học Vật lý theo định hướng STEM ở một số trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Chương, phân tích các nguyên nhân, khó khăn, đưa ra hướng khắc phục, giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học các môn học STEM, áp dụng thực nghiệm có hiệu quả tại trường THPT Thanh Chương 1. - Xây dựng hệ thống các chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn phục vụ giảng dạy một số bài học trong chương trình SGK Vật lý 10 nhằm phát triển năng lực cho HS. - Tổ chức dạy học một số chủ đề STEM phần các định luật bảo toàn Vật lý 10 tại trường phổ thông phù hợp với điều kiện dạy học của nhà trường và thu được những kết quả thiết thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn Vật lý và các môn học STEM, đưa giáo dục STEM vào trường học, góp phần vào phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy học đáp ứng với yêu cầu chương trình GDPT tổng thể.

478 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0814606698

Email

tailieugv@gmail.com